Interior of the Chora Church/Kariye Camii, Istanbul.
Interior of the Chora Church/Kariye Camii, Istanbul.